verkoopsvoorwaarden

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bestellingen zijn slechts geldig indien wij een schriftelijk akkoord hebben ontvangen. Ieder orderbevestiging bevat automatisch de kennis en de aan¬vaarding door onze klanten van onze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien zij in tegenstrijd zijn met hun algemene en bijzondere voorwaarden. Deze laatsten verbinden onze vennootschap niet tenzij wij ze uitdrukkelijk aanvaarden. Het feit dat wij ze niet verwerpen kan in geen geval aanzien worden als een stilzwijgende overeenkomst.

3. Alle bestellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van over¬macht. Wij beschouwen als gevallen van overmacht: geheel of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, in beslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van onze werknemers, deze lijst onbegrensbaar zijnde. De onvoorziene kosten voortkomend uit gevallen van overmacht, zoals hierboven beschreven, zijn ten laste van de klant.

4. De aangegeven leveringsdata en termijnen zijn bij wijze van inlichting ge¬geven, het niet-nakomen van een termijn, verbindt geenszins onze verant¬woordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch vernietiging. Wij doen echter alles om de aangegeven termijnen stipt na te komen volgens onze bevestigingen.

5. De grafische voorstellingen, beschrijvingen en technische gegevens dienen slechts als aanduiding en betekenen generlei verbintenis van onzentwege. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing wijzigingen aan te brengen.

6. Garantie: Onze goederen zijn gedurende 6 maanden gewaarborgd. Deze waarborg beperkt zich tot de vervanging in onze magazijnen van de door ons gebrekkig bevonden onderdelen. Hij kan in geen geval als voorwendsel dienen voor een aanvraag van terugbetaling van vervangingskosten, noch tot gerechterlijk verhaal, noch tot het bekomen van al dan niet gerechtvaar¬digde schadevergoeding. Welke ook de schade of het nadeel mocht zijn, waarop de bezitter van onze goederen zich zou laten voorstaan.

7. Alle taksen, verzendings- en andere kosten zijn steeds ten laste van de klant.

8. De goederen worden gefactureerd aan de prijs in omloop bij de levering. Het verzenden van prijslijsten geschiedt slechts bij wijze van inlichting en veronderstelt geen verplichtingen van onzentwege.

9. Onze facturen zijn betaalbaar te Ninove in euro, zelfs in geval er wissels getrokken worden.

10. Behoudens andersluidende overeenkomst door de vennootschap aan¬vaard, zijn al onze rekeningen betaalbaar op dertig dagen. Betwistingen of klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, schorsen de betalingsverplichting niet.

11. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt vermeld op de factuur. De facturen dienen op onze maatschappelijke zetel te worden betaald zonder enige korting of afhouding van welke aard ook, tenzij deze uitdrukkelijk worden toegestaan op de factuur zelf.
Bij gebreke aan contante betaling of overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren ad 1% per maand vanaf de factuurdatum, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of het aanvaarden van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaalde gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% en met een minimum van 150,00 , ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. In geval van niet tijdige betaling van (een deel van) de facturen of contracten, wordt het saldo van alle openstaande facturen, rekeningen en overige vorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de initieel toegestane betalingstermijn. Op deze saldi zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ad 1% per maand verschuldigd zijn vanaf het opeisbaar worden van de saldi, samen met een forfaitaire schadevergoeding van 12% en dit met een minimum van 150 .

12. Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, zelfs in het geval van zware fout, is beperkt tot het bedrag waarvoor tussenkomst zou worden verleend door onze aansprakelijkheidsverzekering.
In het geval dat er geen dekking wordt verleend, dan kunnen wij, zelfs in het geval van zware fout, slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding (m.i.v. kosten en interesten) voor de rechtstreekse schade naar aanleiding van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid en met uitsluiting van iedere gevolgschade. Hierbij is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor binnen de overeenkomst werd gefactureerd en zonder dat deze schadevergoeding ooit meer dan 10.000,00 kan bedragen. De aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in onderhavig artikel geldt ongeacht de aard van de schade en zowel bij lichte, herhaaldelijke lichte als zware fout. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet.

13. Onverminderd de overige wettelijke middelen behouden wij ons het recht voor om in geval van niet-tijdige betaling van facturen, de verdere uitvoering der werken van rechtswege en zonder ingebrekestelling te schorsen.
Bovendien behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant in geval van niet (tijdige) betaling van de openstaande vorderingen of in het geval dat de klant zich in ernstige financiële moeilijkheden (faillissement, procedure gerechtelijke reorganisatie, geschokt krediet) bevindt. In geval van ontbinding zal de klant gehouden zijn tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding voor de schade die deze oploopt en die forfaitair wordt begroot op 20% van het offertebedrag, onverminderd het recht van de aannemer om zijn werkelijke schade te bewijzen indien deze hoger zou liggen.

14. De goederen blijven de eigendom van de vennootschap tot na de volledige betaling. Wij behouden ons het recht voor alle leveringen stop te zetten, of deze terug te halen wanneer de klant niet betaald op de aangegeven ver¬valdag, één onzer wissels laat protesteren of enkel in gebreke van betaling blijft. AI deze gevallen maken onze schuldeisen onverbiddelijk in hun geheel en voor het nog verschuldigde saldo.

15. Onze goederen worden verkocht in onze werkhuizen en zelfs, wanneer franco geleverd, worden ze vervoerd op verantwoordelijkheid van de be¬stemmeling.

16. Alle klachten om geldig te zijn, moeten geschieden binnen de vijf dagen, volgend op de datum van ontvangst van de goederen.

17. Alle betwistingen zullen beslecht worden vóór de Rechtbanken te OUDENAARDE of, in voorkomend geval, het Vredegerecht van het Kanton OUDENAARDE – KRUISHOUTEM, met zetel te OUDENAARDE, dewelke uitsluitend bevoegd zijn.

18. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling of van het contract.

19. Uit het uitblijven van enige reactie onzentwege in het geval van niet-naleving van onderhavige voorwaarden of de wettelijke bepalingen terzake kan de klant geen rechten ontlenen noch voordelen van welke aard ook putten ten aanzien van de aannemer.

Product has been added to the basket

Product has been added to the wishlist

The changes have been saved

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]